CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN CÔNG NGHIỆPMINH PHÁT
HOTLINE 0901 381 628
(Thời gian: 8h00-17h00 từ T2 - T7.)
P.Kinh doanh - Ms Phương0901 381 628
P.Kỹ Thuật - Mr Lưu0909 909 010

Cách chọn tụ bù đơn giản theo tiêu chuẩn IEC

Để chọn tụ bù cho một tải nào đó thì ta cần biết công suất(P) của tải đó và hệ số công suất (Cos φ) của tải đó: 

- Giả sử ta có công suất của tải là P 
- Hệ số công suất của tải là Cos φ1 → tg φ1 ( trước khi bù ) 
- Hệ số công suất sau khi bù là Cos φ2 → tg φ2. 
- Công suất phản kháng cần bù là QC = P (tgφ1 - tgφ2 ). 

Từ công suất cần bù ta chọn tụ bù cho phù hợp trong bảng catalog của nhà cung cấp tụ bù. 

Để dễ hiểu ta sẽ cho ví dụ minh hoạ như sau: 

- Giả sử ta có công suất tải là P = 300 (KW). 
- Hệ số công suất trước khi bù là cosφ1 = 0.75 → tgφ1 = 0.88 
- Hệ số công suất sau khi bù là Cosφ2 = 0.95 → tgφ2 = 0.33 
- Vậy công suất phản kháng cần bù là Qbù = P ( tgφ1 - tgφ2 ) 
Qbù = 300x( 0.88 - 0.33 ) = 165 (KVAr) 

Từ số liệu này ta chọn tụ bù trong bảng catalog của nhà sản xuất giả sử là ta có tụ 25KVAr. Để bù đủ cho tải thì ta cần bù 6 tụ 25 KVAR và 1 tụ 15 KVAR tổng công suất phản kháng là (6x25)+(1x15)=165(KVAR) với 7 tụ bù này ta chọn bộ điều khiển 8 cấp như sơ đồ hình vẽ: 

Ngoài ra để việc tính toán nhanh chóng , chúng ta còn có thể áp dụng phương pháp dùng bảng tra dung lượng tụ bù.

Lúc này ta áp dụng công thức: Qb = P*k.

Hệ số k là hệ số cần bù ta tra theo bảng dưới đây:
CosØ2
CosØ1
 0.88 0.89  0.9  0.91  0.92  0.93  0.94  0.95  0.96  0.97  0.98  0.99   1.0
 0.5 1.19  1.22  1.25  1.28  1.31  1.34  1.37  1.4  1.44  1.48  1.53  1.59  1.73 
 0.51  1.15  1.17  1.2  1.23  1.26  1.29  1.32  1.36  1.39  1.44  1.48  1.54  1.69 
 0.52 1.1 1.13 1.16  1.19 1.22  1.25  1.28 1.31  1.35  1.39  1.44  1.5  1.64 
 0.53 1.06 1.09  1.12  1.14  1.17  1.2  1.24  1.27  1.31  1.35  1.4  1.46  1.6 
 0.54 1.02 1.05  1.07  1.1  1.13  1.16  1.2  1.23  1.27  1.31  1.36  1.42  1.56 
 0.55 0.98 1.01 1.03  1.06  1.09  1.12  1.16  1.19  1.23  1.27  1.32  1.38  1.52 
 0.56 0.94  0.97  1.02  1.05  1.08  1.12  1.15  1.19  1.23  1.28  1.34  1.48 
 0.57 0.9  0.93  0.96  0.99  1.02  1.05  1.08  1.11  1.15  1.19  1.24  1.3  1.44 
 0.58 0.86  0.89  0.92  0.95  0.98  1.01  1.04  1.08  1.11 1.15  1.2  1.26  1.4 
 0.59 0.83  0.86  0.88  0.91  0.94  0.97  1.01  1.04  1.08  1.12  1.17  1.23  1.37 
 0.6 0.79  0.82  0.85  0.88  0.91  0.94  0.97  1.04  1.08  1.13  1.19  1.33 
 0.61 0.76  0.79  0.81  0.84  0.87  0.9  0.94  0.97  1.01  1.05  1.1  1.16  1.3 
 0.62 0.73  0.75  0.78  0.81  0.84  0.87  0.9  0.94  0.97  1.01  1.06  1.12  1.27 
 0.63 0.69  0.72  0.75  0.78  0.81  0.84  0.87  0.9  0.94  0.98  1.03  1.09  1.23 
 0.64 0.66 0.69 0.72  0.74  0.77  0.81  0.84  0.87  0.91  0.95  1.06  1.2 
 0.65 0.63  0.66  0.68  0.71  0.74  0.77  0.81  0.84  0.88  0.92  0.97  1.03  1.17 
 0.66 0.6  0.63  0.65  0.68  0.71  0.74  0.78  0.81  0.85  0.89  0.94  1.14 
 0.67 0.57  0.6  0.62  0.65  0.68  0.71  0.75  0.78  0.82  0.86  0.9  0.97  1.11 
 0.68 0.54  0.57  0.59  0.62  0.65  0.68  0.72  0.75  0.79  0.83  0.88  0.94  1.08 
 0.69 0.51  0.54  0.56  0.59  0.62  0.65  0.69  0.72  0.76  0.8  0.85  0.91  1.05 
 0.7 0.48  0.51  0.54  0.56  0.59  0.62  0.66  0.69  0.73  0.77  0.82  0.88  1.02 
 0.71 0.45  0.48  0.51  0.54  0.57  0.6  0.63  0.66  0.7  0.74  0.79  0.85  0.99 
 0.72 0.42 0.45 0.48  0.51  0.54  0.57  0.6  0.64  0.67  0.71  0.76  0.82  0.96 
 0.73 0.4 0.42 0.45  0.48  0.51  0.54  0.57  0.61  0.64  0.69  0.73  0.79  0.94 
 0.74 0.37  0.4  0.42  0.45  0.48  0.51  0.55  0.58  0.62  0.66  0.71  0.77  0.91 
 0.75 0.34  0.37  0.4  0.43  0.46  0.49  0.52  0.55  0.59  0.63  0.68  0.74  0.88 
 0.76 0.32  0.34  0.37  0.4  0.43  0.46  0.49  0.53  0.56  0.6  0.65  0.71  0.86 
 0.77 0.29  0.32  0.34  0.37  0.4  0.43  0.47  0.5  0.54  0.58  0.63  0.69  0.83 
 0.78 0.26  0.29  0.32  0.35  0.38  0.41  0.44  0.47  0.51  0.55  0.6  0.66  0.8 
 0.79 0.24 0.26 0.29  0.32  0.35  0.38  0.41  0.45  0.48  0.53  0.57  0.63  0.78 
 0.8 0.21  0.24  0.27  0.29  0.32  0.35  0.39  0.42  0.46  0.5  0.55  0.61  0.75 
 0.81 0.18  0.21  0.24  0.27  0.3  0.33  0.36  0.4  0.43  0.47  0.52  0.58  0.72 
 0.82 0.16  0.19  0.21  0.24  0.27  0.3  0.34  0.37  0.41 0.45  0.49  0.56  0.7 
 0.83 0.13  0.16  0.19  0.22  0.25  0.28  0.31  0.34  0.38  0.42  0.47  0.53  0.67 
 0.84 0.11 0.13 0.16  0.19  0.22  0.25  0.28  0.32  0.35  0.4  0.44  0.5  0.65 
 0.85 0.08 0.11  0.14  0.16  0.19  0.22  0.26  0.29  0.33  0.37  0.42  0.48  0.62 
 0.86 0.05  0.08  0.11 0.14 0.17  0.2  0.23  0.26  0.3  0.34  0.39  0.45&nb
XEM THÊM

BÌNH LUẬN
FANPAGE

NHÀ SẢN XUẤT

selec
idec
meanwell
shihlin
autonics
ls
Liên hệ chúng tôi: (028) 38 54 99 28 - Email: sale@minhphat65.com
TOP
1
Bạn cần hỗ trợ?
btn-dangkyhocthu